شماره تماس : 09126215957

تولید کننده حفاظ های آهنی ساختمان

تولید کننده حفاظ های آهنی ساختمان،حفاظ روی دیوار
پیشگیری بهتر از درمان
حفاظ با طرح منحصر به فرد
با ارتفاع یک متر
کار شده با لوله های صنعتی
جوشکاری شده با دستگاه Co2
با تعداد محدود
بابت تعقیر کاربری تولیدی با قیمت
استثنایی عرضه میشود
خام تحویل درب کارگاه متری 22
رنگ کوره تحویل درب کارگاه متری 25