شماره تماس : 09126215957

مراحل ساخت و نصب پنجره فلزی

مراحل ساخت و نصب پنجره فلزی

ساخت پنجره: ابتدا با انواع پنجره‌ها آشنا شده و طریقه ساخت و نصب آنهارا با دارا بودن اطلاعات در این قسمت تکمیل می‌کنیم.
پنجره ثابت: پنجره ثابت نوعی درگاهی است که در آن یک جام شیشه مستقیماً به دیوار یا آن طور که بیشتر معمول است در قابی نصب می‌شود که به نوبه خود به دیوار متصل می‌گردد و در آن هیچ بخشی از پنجره باز شو نیست. پنجره ثابت از دو یا چند جام شیشه تشکیل می‌گردد که به قالب پنجره متصل شده‌اند و در قسمت میانی آنها در داخل درگاهی پنجره از وادارهای میانی قیدهای افقی و زوارهای شیشه کاری T شکل و H شکل استفاده می‌شود که به نوبه خود به قابل پنجره در داخل دیوار یا بام متصل می‌گردد. به طوریکه امکان باز شدن هیچ کدام وجود ندارد.


قاب بازشوی پنجره: باز شوی تمامی یا قسمتی از پنجره است که آن را می‌توان با نصب لولا یا محور برروی چهار چوب یا به صورت کشویی باز کرد. پنجره‌های باز شو را بر اساس باز شدن لنگه‌ها در داخل چهارچوب دسته‌بندی می‌کنند 1- پنجره‌های لولایی که شامل: پنجره لولایی تحتانی رو به داخل، پنجره فوقانی رو به خارج، پنجره لولا کناری رو به خارج 2- پنجره‌های محوری که شامل: پنجره کرکره‌ای، پنجره محوری عمودی، پنجره محوری افقی 3- پنجره کشویی که شامل: پنجره کشویی افقی – پنجره کشویی عمودی 4- پنجره‌های مرکب که شامل: پنجره آکارتونی، پنجره محور کشویی فوقانی. پنجره محور کشویی عمودی می‌باشند.
پنجره‌های لولا کناری: پنجره سنتی از یک چهار چوب مربع یا مستطیل شکل به همراه لنگه‌های باز شویی تشکیل می‌گردد که با لولا شدن به یک طرف چهار چوب به داخل یا خارج باز می‌شوند. بخش باز شوی لولا کناری پنجره را لنگه باز شو می‌نامند و از یک قاب شیشه دار تکشیل شده که توسط چهارچوب پنجره حمایت می‌شود.


روش ساخت پنجره‌های لولا کناری از پروفیل:

ابتدا با توجه به اندازه پروفیل یک لبه جهت ساخت کلاف به شرح زیر اقدام می‌کنیم:
1-    اندازه پروفیل‌ها را طوری ببرید که دو طرف هر تکه فارسی بریده شده باشد (زاویه 45 درجه).
2-    اندازه‌ها را پس از برش، پشت تا پشت کنترل نمایید و در صورت صحیح بودن اندازه‌ها کنار هم روی زمین صاف قرار داده و با استفاده از گونیا و ابزار مورد نیاز کلاف را خال‌جوش کنیم. برای خال‌جوش از الکترود روتیلی استفاده شود (E6013).
3-    داخل کلاف را جهت دویدگی احتمالی اندازه بگیرید و در صورت داشتن دویدگی و عدم برابری اندازه‌ها برابر دستورالعمل گفته شده دویدگی را رفع و پس از اطمینان از برابری اندازه‌ ها و نداشتن دویدگی محل‌ های جوش را ثابت کنید.
4-    کلاف ثابت را پس از کامل شدن تودرتو اندازه بگیرید و با توجه به این اندازه مواد مورد نیاز لتگه بازشو را آماده نمایید و در نظر داشته باشد که در اینجا مقداری از فضای ثابت کلاف را باید به عنوان باخور در نظر بگیرید که لتگه در بازشو به راحتی باز و بسته شود. سپس کلاف لنگه باز شو را مطابق دستورالعمل فوق و برابر اندازه با در نظر گرفتن بادخور آماده می‌نماییم، سپس دو کلاف را بوسیله رابطی به نام لولا به هم می‌کنیم. لولا در قطرهای مختلف و یا توجه به اندازه و ابعاد درب با پنجره پیش‌بینی و آماده می‌شود و بهتر است در قسمت کلاهی سوراخ جهت روغن‌کاری تعبیه شود.


نحوه جوشکاری به پنجره:

1- امکان استقرار لولا را از آلودگی‌های احتمالی نظیر زنگ‌زدگی و روغن و رنگ پاک کنید.

2- سپس لولا را طوری قرار دهید که قسمت مغری دار به چهار چوب قابت و کلاهک به قسمت متحرک متصل گردد.

3- قبل از ایجاد حا‌جوش حدود 2 میلی‌متر بین لولا و پرفیل فاصله گذاشته و حال‌جوش لنگه باز شو را به آرامی باز و بسته کنید و از صحت وصل پارچه به لولاها و ایجاد خا‌جوش مطمئن شوید.

4- پس از اطمینان از صحت وصل محل جوش‌ ها را کاملاً محکم کنید.

5- پس از اتمام جوشکاری چند قطره روغن در سوراخ لولا بچکانید و سپس چند بار باز و بسته نمایید.


طراحی انواع پنجره‌‍‌ها
پنجره لولایی رو به خارج را برای دور کردن از باد و باران بهتر از پنجره لولایی رو به داخل می‌توان طراحی کرد زیرا در حالت اول نسبت به دو راهه خیلی پنجره لولایی رو به داخل از کارایی بیش‌تری برخوردار است. در ضمن پرده‌ها برای پنجره لولایی رو به خارج مانع ایجاد نمی‌کند. پنجره‌های دارای دو لنگه باز شو را می‌توان طوری طراحی کرد که لنگه‌های لولا شده در وسط پنجره به یکدیگر جفت شوند نقاط ضعف این نوع کار در این است که به خاطر افتادگی یا منبسط شدن لنگه‌های باز شو به مرور زمان لنگه‌ها به یکدیگر می‌چسبند و باز و بسته کردن آنها دشوار می‌شود. در این حالت معمولاً چهارچوب پنجره را به همراه عضوی عمودی میانی به نام وادار میانی می‌سازند تا لنگه‌های پنجره برروی آن بسته شوند. وادار میانی معمولاً از پروفیل سپری به اندازه داخل کلاف بریده و طوری جوش داده می‌شود که هر دو لنگه وقتی بسته می‌شوند با مشکل مواجه نشود و براحتی باز و بسته شوند.
از آنجا که لنگه‌های باز شو امکان کنترل دقیق تهویه را فراهم نمی‌سازند، برای این منظور معمولاً قاب‌های باز شوی رو به خارج کوچکی به نام پنجره هواکش مستقل از لنگه‌های باز شو فراهم می‌گردد.
در چهارچوب پنجره یک عضو افقی به نام قید افقی وجود دارد که لنگه‌های باز شو و پنجره‌های هواکش بر روی آن بسته می‌شوند. پنجره‌های لولایی دارای پنجره هواکش طوری طراحی می‌شوند که قید افقی چهارچوب در بالای سطح متوسط دید افراد درون اطاق قرار گیرد.

نقاط ضعف پنجره لولایی: عبارتند از لنگه‌های باز شو. پنجره‌های هواکش، وادارهای میانی و قید‌های افقی از سطح شیشه کاری بودن مانع و در نتیجه از میزان نور طبیعی ورودی پنجره می‌کاهند و شکاف‌های باز اطراف لنگه‌های باز شو، پنجره‌های هواکش وادارهای میانی و قیدهای افقی از سطح شیشه‌ کاری بدون مانع بر مشکلات هوابندی پنجره‌ها می‌افزاید
پنجره‌های محوری (گردان): پنجره‌های محوری به دلیل نیاز بر سطح شیشه بزرگ‌تر و بدون مانع محبوبیت پیدا کرده‌ اند. ولی مشکل این این پنجره ها این است که در صورت نصب حفاظ پنجره ، برای حرکت محدود میشوند.قاب باز شوی این پنجره را می‌توان به صورت افقی یا عمودی محور کرد. قاب‌های محور افقی معمولاً در مرکز ارتفاع پنجره محور می‌شوند. تا وزن قاب به روی محورها متعدل باشد و قاب‌های محوری عمودی طوری از نقطه یک سوم پهنای خود لولا می‌شوند که به هنگام باز شدن یک سوم از پهنای قاب به سمت داخل حرکت کند تا کمترین مانع در فضای داخل به‌وجود آید.


آشنایی با پنجره‌های دارای حرکت باز شوی مرکب

پنجره چرخشی-تمایلی: این پنجره که بصورت پنجره لولا تحتانی رو به داخل طراحی شده است در حالت عادی با باز شدن محدود برای تهویه هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برای تمیز کردن شیشه‌ها آن را می‌توان به یک پنجره لولایی رو به داخل تبدیل کرد. این پنجره‌ها بیش‌تر در ساختمان‌های بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. چهار چوب و قاب بازشوی این پنجره دستگیره‌ای است که امکان جا انداختن لولاهای جانبی را جهت باز کردن پنجره و تمیز کردن شیشه‌ها را فراهم می‌سازد.
پنجره‌های محور کشویی: این پنجره‌ها طوری طراحی شده‌اند که برای تهویه معمولی همچون پنجره‌های لولا کناری، لولا فوقانی یا لولا تحتانی عمل کنند برای این منظور محورهای قاب باز شو پنجره را می‌توان یات خارج کردن از ضامن در شیارهای موجود در چهارچوب حرکت داد و برای سادگی تمیزکاری شیشه‌ها، پنجره را به کمک بازوهای نگهدار لولا شده جانبی باز کرد.

پنجره‌های آکاردئونی: قاب‌های باز شوی این پنجره به یکدیگر لولا شده‌اند و به صورت آکاردئونی در یک یا هردو طرف پنجره باز می‌شوند تا دریچه بدون مانعی ایجاد گردد و از این سیستم باز شو در آب و هوای خوب به صورت پنجره یا درهای کاملاً شیشه‌ای جهت ترکیب محیط داخل و خارج ساختمان استفاده می‌گردد. این نوع پنجره و درب آکاردئونی به هر دو صورت آلمینیومی و فولادی ساخته می‌شوند و عملکرد آکاردئونی پنجره‌ها از طریق ریل چرخ‌ دار فوقانی و تحتانی صورت می‌گیرد. ریل چرخدار فوقانی وزن قاب‌های باز شو را تحمل می‌کند و ریل تحتانی به عنوان راهنمای حرکت قاب‌های باز شو عمل می‌کند

چگونگی نصب پنجره ها:
1-    تراز: برای نصب پنجره از وسیله‌ای به نام تراز استفاده می‌کنیم تراز تشکیل شده از بدنه و یک محفظه شیشه‌ای حبابدار درون این شیشه یک مایع شفاف وجود دارد با استفاده از تراز می‌توان از میزان بودن آن در یک راستا اطمینان کامل حاصل نمود.
2-    شاقول: که تشکیل شده از یک گره، یک تسمه فولادی که وسط آن سوراخ بوده و از داخل سوراخ یک ریسمان عبور کرده است. ریسمان به گره وصل شده و از وسط سوراخ تسمه عبور کرده و پنجره‌ها را در موقع نصب علاوه بر تراز می‌توان از شاقول هم کمک گرفت.