ساخت انواع حفاظ آهنی ساختمان

09122111190

09126215957

سیستم های امنیتی و حفاظتی ساختمان

سیستم های امنیتی و حفاظتی ساختمانآنچه مسلم است و تجربه ثابت کرده پيشگيري آسان تـر از پيگيـري و کشـف سـرقت است . امروزه براي حفاظت از منازل و مغازه ها روش ها و تکنيک ها و وسـايل‌ جـديـدي‌ در بـازارها ارائه مي شود. اين اختراعات و تکنيک ها هر روز پيچيده تر شده و افزايش مي يابد. مردم نيز بايستي پا به پاي اين پيشرفت ها به فکر استفاده‌ از‌ ابزارهـا و تکنيکهـا، جهت حفاظت از اموال واماکن خود باشند. از طـرفي آشـنايي بـا سيسـتم هـاي جديـد حفاظتي مي تواند در پيشگيري از اين جـرم و انجـام اقـدامات ايمنـي مناسـب بـراي‌ حفاظت‌ از‌ اموال خاص مفيد باشد.

نتايج‌ تحقيق‌ نشان‌ داد، کساني که منازل يا مغـازه شـان در شـهر کـرمانشـاه مــورد دستبرد سارقان قرارگرفته است ، در پاسخ بـه فرضـيه اول تـاثير‌ مهـم‌ و بسـيار‌ زيـاد استفاده و اتخاذ تدابير انساني - فردي مورد اسـتفاده‌ در‌ پيشـگيري وضـعي از جملـه مراقبت هاي فردي ، حضور نگهبان محله و. . . در کاهش وقوع سـرقت از امـاکن را تـاييد نموده‌ اند‌. اين‌ در حالي اسـت کـه بـيشتر مالباختگان از موانع انساني و فـردي‌ اسـتفاده نکرده و اماکن آنها مورد دستبرد سارقان قرار گرفته اسـت . آمارهـا نشـان مـي دهـد، بيشتر مالباختگان (حـدود ٧٠‌ درصـد‌) مـعتقدند‌ غفلت و بـي تـوجهي در حفـظ امـوال تأثير بسيار زيادي در وقـوع‌ سـرقت‌ از اموال آن ها داشته است .

بـا‌ تـوجه بـه نظر سنجي‌ به‌ عمل آمده در خصوص تأثير‌ تدابير‌ پيشگيرانه وضـعي بـر وقوع سرقت ، نتايج زير بـه دسـت آمـد:

الف ) از ديدگاه‌ بيشتر‌ (٨٣/١ درصد) پاسخ دهندگان استفاده‌ از‌ تدابير‌ انساني پيشگيري وضعي‌ از‌ جمله مـراقبتهاي فـردي و نگهباني‌ و. . . در‌ کاهش وقوع سـرقت از امـاکن در شهر ها ، تأثير زياد تا بسيار زيادي داشته‌ است‌ .

ب) از ديدگاه اکثر (٧٨/٧ درصد) پاسـخ‌ دهـندگان‌ ، تدابير فيزيکي‌ پيشگيري‌ وضـعي‌ از جمله استفاده از‌ تجهيزات مراقبتي مانند دوربين مداربسته و حـفاظت فـيزيکي ساختمان (حفاظ پنجره و حفاظ روی دیوار  و درب های آکاردئونی محافظ در ورودی )و. . . در کاهش وقوع سرقت از اماکن در شهر‌ ها تـأثير زياد تـا بـسيار زيادي داشته‌ است‌ .

ج) از‌ ديدگاه‌ بسياري‌ (٦٦/٨ درصد) از‌ پاسخ‌ دهـندگان تـدابير دولتي پيشگيري وضـعي از جمله مداخله پليس از طريق تعامل با مردم و آموزشهاي مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ در‌ کـاهش وقـوع سرقت از اماکن در شهر‌ ها تـأثير‌ مـتوسط‌ تا‌ زيادي‌ داشـته اسـت .

بـا توجه به يافته هاي اين تحقيق ، نـتيجه مـي گيريم تدابير فيزيکي مورد اسـتفاده در پيشگيري وضعي مؤثرتر از تدابير انساني و تـدابير دولتــي اســت . از‌ نظـر مالباختگـان مهم ترين عوامل وقـوع سرقت از اماکن (منزل و مـغازه ) بـه ترتيـب : ١- رعايـت نکـردن اصول ايمـني از جـمله (استفاده از قفـل و بسـت مناسـب ، دزدگيـر، آژيـر خطـر، گـاو صندوق ، دوربين‌ مداربسته‌ ، نرده حفاظ شاخ گوزنی ،نگهبان و غيره ) ٢- دور بـودن از گـشت هاي پليس و مراکز انتظامي ٣ـ دور بودن از امـاکن مـسکوني مـي باشد.

 

بنابراين ، بـراساس يافـته هاي تحقيق بايد تـلاش کـرد از طريق برنامه‌ هاي‌ پيشگيرانه از جمله استفاده از تدابير ايمني و حفاظتي ، آموزش ، افزايش مهارتهاي اجتمـاعي ، آگــاه کـردن مردم از شگردهاي سارقان ، تعامل مردم بـا نـهادهـاي دولتـي‌ عــدالت‌ کـيفـري از جـمله پليس و تقويت‌ نهادهاي‌ جامع وي در پيشـبرد اهداف پيشگيرانه گام برداشت . از آنجايي که شناخت و آگاهي مردم از اين جرم مي تواند در پيشگيري از وقوع آنـ‌ مــؤثر‌ باشد، لازم است پليس‌ به‌ عنوان يکـي از مـتوليان امـر مـبارزه بـا سرقت ، کليـه روشــهاي جـلوگيري از وقوع آن و نحوه استفاده از سيستم هاي حفاظتي جديد را به عموم مردم اطلاع رساني نمايد.سیستم امنیتی خانگی حتی برای منازل واقع در محله هایی که نگهبان دارند نیز ضروری است.صرف سکونت در منطقه ای بدون جرم به معنی امنیت منزل شما نیست..مطمئن ترین راه حراست از خانه ، نصب یک سیستم امنیتی است.

سیستم های امنیتی و حفاظتی ساختمان شامل موارد زیر می باشد

دوربین مداربسته، دزدگیر ،سیستم امنیتی هوشمند،و حفاظ های فیزیکی ساختمان

پيشنهادها

- استفاده‌ از‌ مـوانع فـيزيکي ، هـمچون استفاده از نرده ، حفاظ پنجره فلزی ، قفل درب و دوربين هـاي مـدار بـسته در مـنازل مـسکوني ؛

- مـحدود کـردن ورود اشخاص به اماکن مسکوني همچون تعبيه نگهباني و سرايداري ؛

- استفاده از نگهبان‌ محله‌ ، مراقبت توسط‌ همسايگان و خالي نگداشتن منزل ؛

- افزايش سطح نظارت طبيعي ، نورپردازي و روشنايي کافي در منازل ، افزايش خـطوط ديد و از‌ بين بردن خطوط کور منزل ، ساماندهي فضاي خالي اطراف منزل ؛

- هوشياري‌ و کنترل‌ نگهبانانان‌ در مجتمع ها وسرايداران ؛

- مخفي نمودن اموال توسط مالکين ، عدم حمل وجه نقد، قرار دادن امـوال بـا ‌‌ارزش‌ در بـانک ؛

- مـشخص نمودن اموال ، استفاده از اتيکت و نشان بر اموال ، مشـخص کـردن‌ و ثبـت‌ اموال‌ (عکسبرداري و فيلم برداري )؛

- بهره گيري از آژيرهاي خطر، دوربين هاي مدار بسته ، آيفون هاي تصويري‌ ، بهره گيري از نرده ، حـفاظ و. . . .

- اسـتفاده از نظريه کارشناسان انتظامي در امر ساخت‌ و ساز منازل نسبت بـه‌ رعايـت‌ نکات امنيتي - انتظامي در مراحل اجرايي ساختمان و در شمار شـرايط صـدور جـواز ساخت و پايان کار قـرار گـيرد.

- با توجه به روي آوردن سارقان مـنزل بـه ربودن اشياء سبک از جمله سکه‌ ، طلا، دلار

 

و. . . نسبت به تعبيه و در نظر گرفتن صندوق امانات در بانک ها و مراکز دولتي اقـدام گردد.

- آموزش همگاني صاحبان حِرَف و تـأکيد بـه رعايت اصول حفاظـت فـيزيکـي در مــورد قفلهاي مغازه‌ ها‌، ديوارها و تأمين روشنايي داخل مغـازه و در صـورت لـزوم اسـتفاده از سيستم اعلام خطر؛

- سرکشي مداوم عوامل گشتي از مغازه هاي مورد هدف سارقين وتذکر رعايت اصـول حفاظت فيزيکي ؛

- توجيه نمودن‌ کـسبه‌ بـراي خودداري از حفظ ونگهداري مقادير قابل توجهي وجه نقد در مغازه ، براي جلوگيري از تحريک سارقين ؛

- نصب حفاظ جلو ويترين مغازه هايي که اجناس خود را جهت نمايش‌ وجلـب‌ توجـه بيشتري پشت شيشه مـي گـذارند؛

- نصب و اسـتفاده از ابزارهاي الکترونيکي از قبيل دزدگيـر، دوربـين هـاي مـدار بسـته وغيره در مغازه ها.

- بازديد دوره اي پليس از اماکن تجاري‌ در‌ طول‌ سال و تـعامل بـا اتحاديـه و صـنوف‌ سطح‌ شهر‌ به منظور شناسايي مغازه هاي فـاقد جـواز و رصـد فعاليت هاي آنها.

- به منظور کنترل و نظارت بر فعاليت مجرمانه خريدران اموال مسروقه‌ ، کليـه‌ امـاکن‌ تجاري مـلزم ‌ ‌بـاشند، مشخصات اسمي خريدار، فروشنده و کالاي‌ مورد‌ معامله را ثبت و در جاي مناسب ضبط و در صورت نـياز مـورد بـررسي قرار گيرند.

 

صنایع فلزی آریا تولید کننده کلیه سازه های فلزی ساختمان 

درب های آکاردئونی ساختمان،درب ورودی پارکینگ و حیاط و حفاظ پنجره فلزی و حفاظ های بوته ای و شاخ گوزنی روی دیوار


آهنگری تهران  درب آکاردئونی در کرج   حفاظ پنجره و بالکن در تهران     ساخت حفاظ پنجره کرج