ساخت انواع حفاظ آهنی ساختمان

09122111190

09126215957

استانداردهای ساختمان مهد کودک

 ورودي‌ها و خروجي‌هاي ساختمان مهد کودک، شرايط‌ فـيزيكي‌ كلاسـ‌ها‌، پله‌ها، برخورداري از سطح شيب‌دار و شرايط فيزيكي آن، راهرو ها، درب كلاس‌ها، سالن‌ ورزشي‌، نور، پوشش جذب صدا، كتابخانه‌ها، آب‌خوري‌ها، سرويس بهداشتي و نهايتاً تداركات ويژه براي کودکان ، نيازمند‌ بازنگري هستند. بر اين اسـاس استانداردهای ساختمان مهد کودک به شرح زیر خلاصه میشود

به‌ لحاظ‌ ورودي و خروجي :

1. عدم وجود مانع به هنگام‌ ورود‌ به مهد کودک

2. نزديك بودن محل پياده و سوار شدن کودکان از اتوبوس بـا وسـائل‌ نـقليه‌ شخصي به ورودي مهد کودک

3. وجود‌ تابلوهاي‌ راهنما و علايم‌ بـينايي‌ و شـنوايي‌ و لامسه‌اي قابل خواندن در ورودي و خروجي‌

4. حداقل‌ عرض 160 سانتي متر براي ورودي

5. غير لغزنده بودن سطح ورودي ها‌

6. همراه‌ بودن سطح شيبدار و پله در ورودي‌

7. وجـود حـداقل دو خـروجي‌ دور‌ از هم در مهد کودک

به‌ لحاظ‌ كلاس :

1. حداقل 5/274 سانتي شد بلندي سقف كلاس

2. غـير لغزنده بودن كف كلاس‌

3. داراي‌ قابليت تميز شدن آسان

4. عدم‌ وجود‌ هر‌ گونه تغيير سطح‌ در‌ كلاس

5. روشن بودن بخش‌ جلويي‌ كلاس

6. شـخصي بـودن صـندلي هر کودک

7. جدا بودن صندلي از ميز

8. قابل تنظيم‌ بودن‌ ارتـفاع مـيز و صندلي

9. فاصله 80 سانتي‌ متري‌ بين رديف‌ هاي‌ ميز‌ و نيمكت

به لحاظ پله‌ ها و سطح شيبدار :

1. وجـود تـابلوهاي راهـنما براي پله ها

2. حداقل طول 112 سانتي متر براي‌ پله‌ هاي خروجي

3. حداقل طـول 56 سـانتي‌ مـتري‌ براي‌ پله‌ هاي‌ داخلي

4. حداكثر بلندي‌ 15‌ سانتي متر و عرض 28 سانتي متر براي پله‌هاي خـارج از سـاختمان

5. حـداكثر بلندي 17 سانتي متر‌ و عرض‌ 28‌ سانتي متر براي پله‌هاي داخل ساختمان

6. عدم‌ وجود‌ هر‌ گـونه‌ لبـه‌ غير‌ هم سطح در پله‌ها

7. حداكثر 8 كلاس منتهي به پله‌ها

8. وجود هندريل (نرده) در دو طرف پلهـ‌ها

9. حـداكثر فـاصله 4 سانتي متري بين هندريل وديوار

10. غير لغزنده بودن‌ قطر هندريل

11. غير لغزنده بودن سطح پله هـا

بـه لحاظ وجود سطح شيبدار :

1. غيرلغزنده بودن سطح شيب دار

2. مسقف بودن سطوح شيب دار ورودي سـاختمان

3. مـتضاد بـودن رنگ سطح‌ شيب‌دار‌ از رنگ ديوار

4. حداقل عرض 5/91 براي سطح شيب‌دار

5. حداكثر شيب 8 با عرض120 براي سـطوح شـيب‌دار با 2 متر طول

به لحاظ راهروها :

1. وجود حداكثر 4 كلاس در يك راهرو‌

2. حداقل‌ عرض 5/152 سـانتي مـتر بـراي چرخش ويلچر

3. نصب عقب‌ نشيني شده تمام تجهيزات در راهروها

4. حداكثر بيرون زدگي اشياي نصب شده 5/10 سـانتي مـتر‌

5. حـداقل‌ ارتفاع 5/68 سانتي متر براي‌ اشيايي‌ آويخته به ديوار از كف

6. نصب علايم هشدار و خطر در مـكان مـناسب و قابل رويت

7. كوتاه بودن طول راهروها

8. غيرلغزنده بودن كف راهروها

به لحاظ‌ پنجره‌ :

1. غربي– شرقي بودن كلاس‌ هـا‌

2. وجـود شيشه‌هاي تيره

3. وجود پرده كركره

4. داشتن حفاظ پنجره‌ با فاصله کم بین نرده های حفاظ

5. داشتن حداكثر ارتفاع 120 سانتي‌متر براي دسـتگيره پنـجره ازكف

از لحاظ سالن ورزشي :

1. در دسترس بودن سالن ورزشـي بـراي كودكان داراي‌ نـيازهاي‌ ويژه

2. اسفنجي بودن كف سالن ورزشي

3. بلندي سقف حداقل 610 سانتي متر

 

به لحاظ نور :

1. تـركيب نـور طبيعي و مصنوعي در‌ كلاس‌ ها

2. تـركيب‌ نـور طبيعي و مـصنوعي در اتـاق‌ها

3. مـناسب بودن رنگ در، ديوار و سقف برای عدم پخـش نـور

4. غير مستقيم‌ نبودن نور راهروها ( حباب دار بودن چراغ ها)

5. فلوئورسنت نبودن نـور‌ (مـهتابي‌ نبودن‌ لامپ ها )

6. مناسب بودن نـور پله ها (تاريك نبودن پله هـا )

بـه لحاظ صدا :

1. وجود پوشش جـذب ‌‌صـدا‌ (اكوستيك بودن ) در كلاس‌ها

2. وجود پوشش جذب صدا ( اكوستيك بودن ) اتاق جلسات

3. انتخاب‌ جـنس‌ مـناسب‌ براي ديوار ، كف و درب براي جلوگيري از ورد صداهاي نـامطلوب

بـه لحـاظ سيستم :

1. صدادار نـبودن‌ سـيستم تهويه در سالن ورزشي

2. صـدار دار نـبودن سيستم تهويه در سرويس بهداشتي‌

به لحاظ كتابخانه :

1. در‌ دسترس‌ بودن محل كتابخانه

2. در دسترس بودن حـداقل يك مـكان مناسب براي مطالعه كودكان داراي نيازهاي ويژه (مثل مـيز مـناسب)

3. وجود شـرايط اسـتاندارد ذيل در مـحل برگه‌دان قفسه، مجلات و كتـاب هاي مرجع‌

الف) 90 سانتي متري فضاي آزاد

ب) ارتفاع قابل دسترسي از روبه رو بين 120× 40 سانتي متري از كف

ج) ارتفاع قابل دسـترسي پهـلو بين 135×15 سانتي‌متري از كف


بـه لحـاظ سـرويس بـهداشتي :

1. عـدم وجود مانع در ورودي دستشويي ها

2. حداقل اندازه 170×150‌ فضاي‌ سرويس بهداشتي

3. حداقل 80 سانتي متري درب ورودي سرويس بهداشتي

4. روبه بيرون بازشدن درب

5. وجود توالت فرنگي

6. ارتفاع 36 سانتي متري كاسه توالت از كف

7. ارتفاع مـناسب 65 سانتي‌ متري‌ دستشويي‌ از كف

تداركات ويژه براي‌ کودکان داراي‌ نيازهاي ويژه

1. اختصاص فضاي حداقل 6 متري مربعي براي ارزيابي

2. اختصاص فضاي حداقل10 متر مربعي براي گفتار درماني

3. اختصاص فضاي حداقل‌ 10‌×6 متر‌ مربعي براي 12×10 دانش‌آموز بـه تـجهيزات خاص‌ شنوايي‌

4. اختصاص فضاي10 مترمربعي براي آرام كردن دانش‌آموزان با مشكلات رفتاري

5. اختصاص فضاي 30×20 مترمربعي براي فيزيوتراپي

6. اختصاص‌ فضاي‌ 30‌×20 مترمربعي براي كاردرماني

7. دور بودن اتاق هاي درماني از‌ زمين بازي و جاهاي پر سر و صـدا

8. نـزديك بودن اتاق هاي درمان به كلاس

9. وجود اتاق بهداشت با تجهيزات‌ درماني‌

 

صنایع فلزی آریا تولید کننده کلیه سازه های فلزی ساختمان 

درب های آکاردئونی ساختمان،درب ورودی پارکینگ و حیاط و حفاظ پنجره فلزی و حفاظ های بوته ای و شاخ گوزنی روی دیوار


آهنگری تهران  درب آکاردئونی در کرج   حفاظ پنجره و بالکن در تهران     ساخت حفاظ پنجره کرج