ساخت انواع حفاظ آهنی ساختمان

09122111190

09126215957

جلوگیری از سرقت منزل با طراحی محیطی مناسب

جلوگیری از سرقت منزل

در سـرقت از اماکن ،شناسايي‌ وانتخاب‌ مـحل‌ يکـي از مهم ترين و دقيق ترين کارها براي سارق است‌ . معمولاًَ سارقان خانه هاي جنوبي را بـراي سـرقت بر مـي گزيننـد که حفاظ بالکن یا پنجره ندارند.، زيـرا بـلا فاصله پس از رفـع مـانع‌ وارد‌ منزل‌ مـي شـوند. حــال آنکـه در منـازل شـمالي وضــع راه ورودي و نفوذ‌ به‌ منزل براي سارقان ناشناخته بوده و خطـرات بيشـتري بـراي آن هـا دارد. البته منازل شمالي کـه راهـ‌ فرار‌ و ورودي‌ قابل رؤيـت داشـته يـا سـارق از آن هـا آگـاهي قـبلي دارد، نـيز‌ در‌ مـعرض‌ سـرقت قرار مي گـيرد. خـانة خالي ، ايده آل ترين محـل براي سارقان منزل است‌ . سارقان‌ به‌ چند طريق از خالي بودن منزل آگـاه مــي شــوند؛ سـاده ترين راه اطمينان از‌ خالي‌ بودن منزل ، علامت گـذاري يا زنـگ زدن هــاي مـتـوالي و سـؤالي اسـت . اطلاع از‌ وجود‌ اموال‌ نيز از طريق همسايه ها که دهان به دهان مي شود، است .

 راه های جلوگیری از سرقت منزل از گذر طـراحي محيطي

اصل اساسي پيشگيري از سرقت از گذر طراحي محيطي بر اين فرض مبتني است که طرح و کاربرد محيط مستقيماً بر رفتار انسان تأثير ميگذارد

.همچنين‌ ترسي‌ که از‌ ارتکاب جرم ناشي ميشود نـيز بـر شرايط زندگي تأثيرگذار است .

پيشگيري از سرقت منزل از گذر طراحي محيطي‌ از دو جهت با روش هاي سنتي مبارزه با جرم فرق‌ دارد‌: اول‌ اينکه فرايند پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي خطر ارتکاب جرم را در مرحله طـراحي بـررسي ‌‌مينمايد و‌ سعي دارد که فرصت هاي ارتکاب سرقت را کاهش دهد يا از بين‌ ِبَبرد‌، اما‌ اکثر اقدامات حفاظتي -امنيتي و پيشگيري از سرقت منزل بعد از وقوع جرم صـورت مـيگيرد. دراين‌ صورت است که مـکان وقـوع جرم ناامن مي شود.

ثانياً بر خلاف روش‌ هاي سنتي حفاظتي که‌ در‌ آن از قفل و زنگ خطر براي ايجاد امنيت استفاده ميشد، در روش پيشگيري از سرقت از گذر طـراحي مـحيطي، فرصت ارتکاب جرم را بـراي بـزهکار به حداقل رسانده است ، آن هم‌ از طريق ايجاد مکان هاي مناسب و طراحي صحيح ساختمان هاو برخورداري از ديگر تسهيلات .

پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي رويکرد طبيعي نسبت به پيشگيري از ارتکاب جرم ارائه مـيدهد‌.

بـه‌ عبارت ديگر، طراحي مناسب ، فضاهاي سراسر بين و شفافي رابه وجود مي آورد که قانون گرايي را افزايش و فرصت ارتکاب جرم را از بين مي برد يا کاهش ميدهد.

اين سه اصل‌ اساسي‌، طي مراحلي به کار گـرفته مـي شوندکه ازآن جـمله ميتوان به کنترل دسترسي طبيعي، نظارت طبيعي و تقويت منطقه اي اشاره نمود.

 

کـنترل دسترسي طبيعي: عبارت است از به کارگيري عناصر طراحي مناسب از جمله ورودي و خروجيها‌، پياده‌ روها‌، ايجاد مناظرو چشم انـدازهاي ‌ ‌طـبيعي‌، نورپردازي‌ و استقرار‌ علائم براي کنترل رفت و آمدو اتخاذ رفتارهاي مناسب .

اگرچه استفاده ازحـصارهایی همچون حفاظ شاخ گوزنی روی دیوار و ديگـر مـوانع در برخي اماکن منجر به کنترل واقعي مي‌ شوند‌، اما‌ نميتوان وجود موانع روان شناختي را ناديده گـرفت‌ .

از‌ آنجا که شهروندان منضبط و قانونمند نقش بسزايي در برقراري امنيت دارند، طراحي ساختمان و مـکان ها بايد به گـونه اي‌ انـجام‌ گيرد‌ که آنان بتوانند اشراف کافي به محل داشته باشند. ايجاد‌ مناظر طبيعي، نورپردازي و تعبيه پنجره ، نوعي نظارت طبيعي رابه وجود ميآورد.

شمشادهاي انبوه و بلند،و پوشش هاي گياهي زياد‌، محلي‌ مناسب‌ بـراي پنهان شدن محسوب ميشوند و جلوي ديد افراد را براي نظارت بر‌ محيط‌ اطراف و خيابان مي گيرد. از سويي فعاليت هاي شبانه نياز به نور بسيار دارد. به عبارت‌ ديگر‌، نور‌ زياد براي تشخيص و شناسايي محيط لازم است ، مـکان هـاي تاريک امکان پنهان‌ شدن‌ مجرمان‌ و افرادي که مستعد ارتکاب بزه هستند را فراهم مينمايد.

اتخاذ تصميمات مناسب در برخي‌ محله‌ ها‌ که احتمال ارتکاب جرم در آنجا زياد است ، بسيار اهميت دارند. فعاليت هـاي پرخـطر‌، از‌ جمله بازي بچه ها، بايد در مناطقي ترتيب داده شود که بچه ها‌ تحت‌ نظارت‌ باشند؛ ورودي هاي ساختمان بايد به گونه اي باشد که ورودو خروج افرادکاملاً قابل‌ مشاهده‌ باشد. طراحان بايد کـار خـود را به گونه اي انجام دهند که از‌ حضور‌ شاهدان‌ عيني آن هم به طور شبانه روزي در محل مطمئن شوند.

اين کار احتمال شناسايي‌ فرد‌ مجرم را بسيار زياد مينمايد. هنگامي که سومين نظريه پيشگيري از جرم‌ از‌ گـذر‌ طـراحي مـحيطي يعني تقويت حفاظتِ محله ومـنطقه مـطرح مـي - شود، نقشه کشي محل و ايجاد چشم‌ اندازو‌ نيز‌ تعريف فضاهاي عمومي و خصوصي مد نظر قرار ميگيرند. فضاهاي خصوصي داراي علائمي‌ به‌ مـنظور نـشان دادن وتـشخيص مالکيت هستند که اين خود نقش هشدار را براي مـجرم ايفـاء ميکند‌.

 

برنامه‌ ريزي براي پيشگيري از جرم سرقت از گذر طراحي محيطي

پيشگيري از جرم‌ از‌ گذر طراحي محيطي خطر ارتکاب جرم در‌ جامعه‌ را‌ کاهش مـيدهد. اگـر چـه اين نظريه نياز‌ به‌ بازنگريِ رويدادهاو خط مشي هاو تفکرات افـرادي دارد که در استفاده از زمين‌ و اتخاذ‌ تصميمات در زمينه توسعه نقش‌ دارند‌، اما با‌ اين‌ حال‌ مي - توان به اصلاحاتي اشـاره نـمود‌ کـه‌ بدون صرف زمان و منابع مالي زيادبه دست مي آيند.

همين امـر بـاعث‌ ميشود‌ که پيشگيري از جرم از گذر‌ طراحي محيطي، به عنوان‌ رويکردو‌ روندي جالب براي توسعه در‌ هر‌ جـامعه اي مـناسب بـاشد.

اگر چه فعاليت هاي بسياري در قالب طرح پيشگيري‌ از‌ جرم از گذر طراحي مـحيطي‌ صـورت‌ مـيگيرند‌، اما طراحان بايد‌ محورهاي‌ ذيل رابه طور خاص‌ مورد‌ توجه قرار دهند:

١.در طرح هاي خـود ازمـجريان قـانون در بخش تصميم گيري استفاده‌ نمايند‌، زيرا آنها نسبت به جرم و رفتارهاي‌ مجرم‌ آن هم‌ در‌ مناطق‌ خـاصي از شـهر آگاهي‌ کامل دارند.

٢.ارزيابي مشکلات موجود در ناحيه و ارائه راه حل ؛

٣.بهبود شرايط کيفي زندگي از‌ طـريق‌ بـرنامه هـاي حفاظتي .

4. نـورپردازي خارج‌ از‌ ساختمان براي روشن کردن محيط اطراف‌ ، پارکينگ‌ ،ورودي و خروجي‌ ؛

5.نصب‌ روشنايي‌ و بهره برداري از آن‌ ؛

6.تشويق خانواده ها به استفاده از طبقات‌ دومـ‌ و سوم ؛

7.هدايت مسير پياده روهـا بـه‌ خيابان‌ هاي‌ بزرگ‌ و داراي‌ حق تقدم و عبور‌؛

8.ايجاد‌ پنجره هاي مشرف به خيابان ها؛

9.پوشش فضاي سبزو کاشت درختان سايبان با ارتفاع ٢/٥فوت براي‌ اينکه‌ بوته‌ ها را تحت پوشش قرار دهند. روشـ‌ پيشگيري‌ از‌ جرم‌ از‌ گذر‌ طراحي محيطي به لحاظ ايمني بسيار در مناطق مختلف کاربرد دارد، اما موفقيت روش پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي به طرز کار (کاربرد) وموفقيت خود‌ مکان مورد نظر بستگي دارد. به هـمين دليل تـيم بررسي، راهکارهايي را ارائه نموده است . اين بررسي هاو مطالعات نيز معمولاً از سوي مجريان قانون و طراحان آموزش ديده پيشگيري از‌ جرم‌ از گذر طراحي محيطي تأييدمي - شوند.هدف عمده و اساسي تيم بررسي، ارائه توصيه هاي مهم و جـالب مـي باشد.

طرح توسعه پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي ميبايستي تکميل‌ شده‌ و توسط يک نفر مجري قانون و يک طراح آموزش ديده پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي يا فرد مسئول ساخت و ساز تأييد شود‌. طـرح‌ تـوسعه ارائه شده به هيئت‌ اجرايي‌ و انجمن شوراي شهر بايد جوابگوي تمامي موارد ذکر شده از سوي کارشناسان پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي باشد. هدف عمده اين راهکارها‌ ايجاد‌ محيطي است که درآنـ‌ فـرصت‌ ارتـکاب جرم کاهش يافته و امنيت افـزايش يابـد. بـازنگري پيشگيري از جرم سرقت از گذر طراحي محيطي بايد در برگيرنده‌ اصول‌ زير باشد:

 

الف ) اصول مـربوط بـه نـظارت و مراقبت طبيعي

١.طراحي شرايط فيزيکي جهت بالا بـردن مـيزان ديد پنجره ، ورودي و خروجي ، پارکينگ ، حفاظ درها، درختان ، بوته ها، فنس يا ديوارو ديگر‌ موانع‌ موجود؛

٢.استقرار‌ افراد يا انجام برخي فعاليت ها بـراي بـالا بـردن ميزان کنترل و نظارت ؛

٣.ايجاد روشنايي در شب براي‌ پارکينگ ها، گـذرگاه ها،و ورودي و خروجي ها.

4. ایجاد حفاظ های فلزی محکم برای روی دیوار و نصب حفاظ پنجره

.

 

 

صنایع فلزی آریا تولید کننده کلیه سازه های فلزی ساختمان 

درب های آکاردئونی ساختمان،درب ورودی پارکینگ و حیاط و حفاظ پنجره فلزی و حفاظ های بوته ای و شاخ گوزنی روی دیوار


آهنگری تهران  درب آکاردئونی در کرج   حفاظ پنجره و بالکن در تهران     ساخت حفاظ پنجره کرج