ساخت انواع حفاظ آهنی ساختمان

09122111190

09126215957

طراحی معمارانه راه پله ھا برای جلوگیری از سقوط

راه پله

همانطور که ما پیر می شویم، پله ها می توانند از اینکه بخشی از خانه ي ما باشند و به اندازه ي دیوارها و سقف بی خطر باشند، به خطري پنهان تغییر کنند  ولزوم استفاده از حفاظ راه پله را تاکید کند. آنها در خارج از خانه، از اینکه بخشی از چشم انداز باشند دست میکشند و حداقل به یک چالش تبدیل می شوند و در بدترین شکل ممکن به یک تله تبدیل می شوند. این یکی از راه هاي بسیاري است که زندگی با گذر سن تغییر میدهد، پله ها می توانند براي شهروندان سالمند خطرناك باشند.
سقوط یکی از علت ھای خارجی غیر عمد می باشند. سقوط و صدمات ناشی از آن مشکلات عمده بھداشت عمومی است کھ اغلب نیاز به توجه پزشکی دارد . سقوط یک خطر واقعی براي سالمندان می باشد. ترکیبی از شدت کاهنده و محدودیتهاي فیزیکی بدین معناست که یک سوم سالمندان مستقل حداقل یک بار در سال سقوط می کنند. بین 20 تا 70 درصد از آن سقوط ها منجر به جراحتها می شوند، بین 5 تا 12 درصد از مجروحان، سالمندان می باشند.

همسانی ابعادي در پهناي کف پله ها و ارتفاعات پله ها یکی از مهمترین عاملان امنیتی در ساختار پله اي می باشد. یک تفاوت از تنها یک چهارم اینچ بین ارتفاع پله اي هم جوار می تواند باعث ایجاد یک حادثه شود. پله هاي موجودي که از نظر ابعادي یکسان نمی باشند، به طور قابل توجهی خطرناك هستند. آنها در هر زمان ممکن، باید با پله هاي درست ساخته شده جابجا شوند، بخصوص اگر که آنها در یک خانه و یا آپارتمانی می باشند که استفاده کنندگان مسن تري دارند
راه پله هایی که تنها یک یا دو پله دارند با سقوط هاي بسیاري یکی شده اند. این یک مشخصه ي طراحی می باشد. همانگونه که استفاده ز حفاظ بالکن برای ایجاد امنیت ضروری است حفاظ راه پله هم مهم میباشد. پله هاي تنها دو و یا یک راه پله در یک راهرو و یا درگاه میتواند به طور خاص خطرناك باشد و به خصوص کف پله هاي شکسته، فرش بزرگ و یا پاره شده و نیز سایر پوشش ها یک خطر می باشند. آنها باید فورا تعمیر شوند


 روشنایی: روشنایی نیز بارها یک مشکل می باشد، اما نور ضعیف و سایه ها اغلب باعث سقوط می شوند. ذخیره ي انرژي با لامپ هایی که "وات" کمی دارند در نواحی کم مصرف این روزها اغلب پیشنهاد می شوند، اما سعی نکنید تا انرژي را با قطع نور به پله ها در داخل یا خارج از خانه ذخیره کنید. عواقب می توانند شدید باشند. قابلیت رویت پله ها نیز می تواند توسط قرار دادن
سطوح ایمن با رنگهاي متنوع بر لبه هاي پله توسعه یابند (در یک حداقلی بر پله ي بالایی و پایینی پله) و البته (در خارج از خانه)، برف و یخ بر پله ها یک خطر بالقوه می باشند و باید به طور منظمی برداشته شوند از بیشترین میزان واتی که توسط پریز روشنایی مجاز شمرده شده است استفاده کنید و بهترین کار ممکن این است که پله ها دو کلید روشنایی داشته باشند، یکی در
بالا و دیگري در پایین و دوم اینکه با استفاده از آهن های خریداری شده از آهن فروشی برای آنها حفاظ ساخته شود.

لغزندگی :با ترکیب مشکل، پله هاي ناهموار در کمتر از 2 درصد موارد مشخص شدند. لغزندگی نیز یک مشکل بود: 84 % از پله هاي بیرونی و 75 % از پله هاي درونی (درون منزل) فقدان انتهاهاي غیر لغزنده داشتند. در جامعه، بزرگترین مشکل خارجی لغزندگی بالقوه بود- 92 درصد از راه پله ها فقدان لبه گذاري غیر لغزنده داشتند به طور مطلوب، آنها باید یک باریکه ي ایمن با
رنگهاي متضاد را در لبه شان داشته باشند تا روشن سازند که پله ها در کجا قرار دارند و گام برداشتن اشتباه در هر مورد را دشوارتر سازند و تنها نیمی از پله ها یک انتهاي غیر لغزنده داشتند. . راه پله هاي داخلی در درجه بندي هاي ایمنی شان بهتر عمل کردند، اگرچه ارتفاع و عمقشان اغلب بیش از 7 اینچ ارتفاع و اینچ عمق پیشنهاد نشدند و 75 % از پله هاي عمومی، انتهاي
غیر لغزنده نداشتند. نیمی از آنها نیز هیچ گونه لبه ي متقابلی نداشتند

عدم وجود نرده و حفاظ  : عدم وجود نرده راه پله نیز خطرناك می باشد. نرده ها الزامی هستند و نیاز دارند تا اندازه و شکلی داشته باشند که گرفتنشان را آسان سازد. به طور ایده آل، نرده ها باید در هر دو طرف پله ها قرار داشته باشند تا بتوانند به سهولت مورد استفاده قرار گیرند. نرده هاي شما باید قوي باشند و بتوان آنها را به راحتی نگهداشت و نیز محیطی داشته باشند که بیش از 6.25 اینچ نمی باشد، همچنین دو نرده همیشه بهتر از یک نرده است

طراحی صحیح نرده ها :
نرده ها، موثرترین راه براي پاسخ به اختلال غیر منتظره و جلوگیري از سقوط می باشند.
روش هایی را که باعث می شوند تا نرده ها از سقوط جلوگیري کنند،
1.آنها به جلوگیري از کمبود تعادل براي استفاده کنندگانی که از پله ها بالا یا پایین می روند کمک می کنند.
2.آنها ابزاري را براي استفاده کنندگان فراهم میسازند تا به سرعت تعادل را بعد از یک لغزش و یا تلوتلو خوردن بدست آورند.که نرده اي با ارتفاع 36 تا 40 اینچ در جلوگیري از سقوطها در زمان پایین رفتن از پله ها موثرترین است. اما ارتفاعات نرده هایی که توسط قوانین ملی و قوانین ساخت و ساز قرار گرفته شده اند، نیازمند یک ارتفاع 30 تا 34 اینچی می باشند. بنابراین شما نرده
ها را باید در چه ارتفاعی در منزلتان نصب کنید؟ کتاب راهنماي طراحی عاملان انسانی یک ارتفاع 34 اینچی را براي نرده ها پیشنهاد می کند
3. دسترسی سریع و صحیح و گرفتن نرده ها
4. شکلهاي باریک و یا پیچیده اي که نیازمند دستگیره ي فشاري می باشند تقریبا 50 % نیروهاي کمتر- توصیه نمی شود- دستگیره ي قدرتی نیروهاي دستگیره اي را در دست بهینه می سازد. نرده هایی که شکل گرد دارند و با قطر حدودا 1.5 اینچ می باشند، نیرهاي دستگیره اي را براي بزرگسالان به حداکثر می رسانند، درحالیکه قطري که بین 1.125 و 1.25 اینچ می باشد،
نیروهاي دستگیره اي را براي کودکان به حداکثر می رساند
-صفحه هایی که با شکل مستطیل می باشند و بر روي لبه می باشند، تاثیر زینتی خوبی را همانند نرده ایجاد می کند و براي ضمیمه شدن نیز اغلب آسانتر از نرده هایی که به شکل گرد می باشند، هستند. اما، همانطور که از مشاهده می کنید، این نوع نرده نیازمند یک دستگیره ي فشاري می باشد، دستگیره اي که کمترین تاثیر را براي حداکثر ساختن نیروهاي گیره در دست انسانها دارد.تقریبا 50 %نیروي کمتري دارند و توصیه نمی شوند

تعریف ارتفاع مناسب نرده ها
1.بررسی چگونگی ارتفاع قرارگیري نرده و حفاظ راه پله بر قابلیت یک استفاده کننده تاثیر می گذارد تادر حالیکه بر یک سطح و یا سطح شیب دار راه میرود، از کمبود تعادل بازیابی یابد.
2.تخمین یک نسبت ارتفاع قرارگیري بهینه و قابل قبول براي نرده ها جهت بازیابی تعادل بر روي این سطوح، با در نظر گرفتن کودکان، بزرگسالان جوانتر و یا بزرگسالان مسن تر.
نرده هاي جدید و رنگهاي غیر لغزنده بهترین هستند، اما مشخص شدن با رنگهاي متضاد خود به تنهایی ارزشش را دارد -طراحی مداوم شیاردار به دسته هاي پشتیبان اجازه میدهد تا در هر کجا که به آنها نیاز دارید با یک چرخش ساده نصب شوند.


فهرست ایمنی راه پله ها

1-دو مشخصه ي بسیار مهم از پله ها براي امنیت
الف-هندسه ي پله ها (ارتفاع/ محوطه)
ب-نرده ها (ارتفاع، اندازه، شکل)


-2 نرده ها الزامی می باشند و باید به اندازه ي کافی کوچک باشند تا بتوان آنها را به خوبی در دست گرفت. به طور مطلوب، نرده هایی باید در هر دو طرف پله ها باشند اما مهمترین چیز این است که آنها را نصب کنیم


-3 استفاده از سطوح غیر لغزنده بر کف پله ها نیز می تواند به پیشگیري از حوادث کمک کند. یک نور شکسته بر روي پله ها و یا یک نور ضعیف بر روي پله نیز خطر سقوط را ایجا می کند. راه پله هاي خاص را به خوبی روشن کنید


-4 درصورتیکه در خانه اي با راه پله اي که تنها یک یا دو پله دارد زندگی می کنید، مطمئن شوید که افراد می توانند به سادگی بگویند پله اي وجود دارد. راهنماهاي بصري یا لمسی که توجه را به پله جلب می کنند، براي مثال تغییر مصالح و یا رنگهاي پله می توانند براي هشیار کردن افراد از یک تغییر در سطح زمین مورد استفاده قرار گیرند. مهیا ساختن یک نرده براي تنها یک یا دو پله ممکن است که غیر الزامی به نظر برسد، اما نرده هایی که جلوي سطح دیواري هستند که مجاور پله ها می باشند، یک راهنماي بصري از حضور پله ها را ایجاد میکنند

 

صنایع فلزی آریا تولید کننده کلیه سازه های فلزی ساختمان 

درب های آکاردئونی ساختمان،درب ورودی پارکینگ و حیاط و حفاظ پنجره فلزی و حفاظ های بوته ای و شاخ گوزنی روی دیوار


آهنگری تهران  درب آکاردئونی در کرج   حفاظ پنجره و بالکن در تهران     ساخت حفاظ پنجره کرج